Links en informatie

 

Actueel

Den Haag, 9 september 2016

Meerderheid Tweede Kamer tegen 900-puntengrens

Beste leden van de balie,
De rigide 900-puntengrens is vrijwel zeker van de baan. Dat is de belangrijkste conclusie van het algemeen overleg gefinancierde rechtsbijstand in de Tweede Kamer van donderdag 8 september. Bovendien werd niet duidelijk waarom het gehele stelsel überhaupt op de schop zou moeten, aangezien de minister onomwonden toegaf dat het niet om een bezuinigingsmaatregel gaat.

Samen met vele advocaten was ik gisteren aanwezig bij dit stevige debat, dat behoorlijk gunstig uitpakte voor de advocatuur en rechtzoekenden. De gezamenlijke inspanningen van de advocatuur van de afgelopen tijd hebben ertoe geleid dat minister Van der Steur terug moet naar de tekentafel. Mede dankzij de gezamenlijke inzet van de balie, van verschillende specialisatieverenigingen tot aan vele individuele advocaten, is deze eerste voorzichtige overwinning behaald.

De minister wil nog voor het einde van het jaar met een definitief wetsvoorstel komen. Er komt een vervolg op het AO, waarin de minister onder meer antwoord moet geven op de twee moties die de SP heeft aangekondigd. De Kamer zal hier binnenkort over stemmen. Eén van de moties ziet op de 900-puntengrens, waar een overgrote meerderheid van de Kamer en de advocatuur fel op tegen zijn.

De minister heeft aangekondigd over veel aspecten van zijn plannen in overleg te willen treden met de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand. Wij zijn bereid om dit gesprek met hem aan te gaan. Verlaging van de huidige puntengrens is voor de NOvA evenwel niet bespreekbaar. Dit is overigens niet de enige maatregel waarover zorgen bestaan. Ook de zorgen over bijvoorbeeld de trajecttoevoeging moeten aan de orde komen tijdens gesprekken met de minister.

De bezwaren tegen de plannen die de NOvA het afgelopen jaar heeft geuit, kwamen ook naar voren tijdens de vele persoonlijke gesprekken met sociaal advocaten. Een aantal van hen heb ik de afgelopen week gesproken tijdens een belronde door de algemene raad. Samenvattend: de voorgestelde plannen van het ministerie van V&J betekenen de doodsteek voor hun praktijk. We kunnen vaststellen dat die boodschap ook is doorgedrongen bij de diverse Kamerleden.

Graag bedank ik de voltallige balie voor haar betrokkenheid en inzet op dit dossier. De NOvA blijft zich, samen met u, onverminderd inzetten om de toegang tot het recht veilig te stellen. Over de voortgang blijven wij u onder andere via rechtsbijstandjuistnu.nl informeren, waar ook onze inspanningen tot nu toe zichtbaar zijn.

Met vriendelijke groet,

Bart van Tongeren,
Algemeen deken Nederlandse orde van advocaten

*.*.*.*

Het Algemeen Overleg stelsel gefinancierde rechtsbijstand d.d. 8 sept. 2016

Aan de woordvoerders van de vaste Kamercommissie van Veiligheid & Justitie van de Tweede Kamer

Hoogeveen, 2 september 2016

Betreft: Algemeen Overleg stelsel gefinancierde rechtsbijstand 8 september a.s.

Geachte woordvoerders,

Onlangs kregen wij kennis van het feit dat aanstaande donderdag, 8 september 2016, het algemeen overleg gefinancierde rechtsbijstand wordt gehouden. Over de gevolgen van de kabinetsvoorstellen is al uitgebreid met u gesproken door of vanwege de Orde en de verschillende beroepsverenigingen. Met name het feit dat de voorstellen het einde van de sociale advocatuur met zich mee zouden brengen is al onder uw aandacht gebracht. De voorstellen vanwege het kabinet maken dat wij ons eveneens genoodzaakt voelen om ons perspectief met u te delen.

Wij vormen een zogenoemd sociaal advocatenkantoor in Hoogeveen (Drenthe); onze praktijk bestaat bijna uitsluitend uit toegevoegde rechtsbijstand. Ook wij zijn bang dat het voortbestaan van ons kantoor in gevaar wordt gebracht als de huidige kabinetsvoorstellen doorgevoerd zouden worden. Deze vrees is natuurlijk ingegeven door het feit dat wij ons werk mooi en belangrijk vinden en graag zouden zien dat wij ons beroep zouden kunnen blijven uitoefenen. Maar de angst komt ook voort uit de gevolgen van de voorstellen voor onze cliënten.

Onze praktijk bestaat uit het bijstaan van cliënten in strafzaken, jeugdrechtzaken, familiezaken en in zaken betreffende een gedwongen opname in een psychiatrische inrichting. Onze cliënten zijn vaak minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische, sociaal maatschappelijke en financiële problemen. Bijna zonder uitzondering gaat het om cliënten die onze bijstand op toevoegingsbasis afnemen; mensen die zelf (volstrekt) onvoldoende middelen hebben om rechtsbijstand te bekostigen.

Het gaat ook om mensen die bij de procedures een groot persoonlijk belang hebben. Het gaat om een minderjarige die geen stageplaats dreigt te krijgen vanwege een VOG-probleem of om een bijstandsmoeder die geconfronteerd wordt met een verzoek tot uithuisplaatsing van haar kind. Het gaat om een vader die al jaren geen omgang heeft met een dochter en om een gezin dat vanwege de schuldenlast een kleine hennepkwekerij opzette en nu naast een strafrechtelijke vervolging ook geconfronteerd wordt met het ontbinden van het huurcontract, een vermelding op een zwarte lijst van verhuurdersorganisaties en het terugvorderen van een uitkering.

Vanwege de jeugdige leeftijd, het gebrek aan opleiding, de genoemde verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek zijn onze cliënten vaak juist die mensen die niet goed in staat zijn zelfstandig de weg te vinden naar een oplossing. Er is sprake van inzet van maatschappelijk werk ter ondersteuning van de thuissituatie en van bewindvoering om de schulden te helpen saneren. Natuurlijk is er ook behoefte aan rechtsbijstand in juridische zaken.

Deze roep om rechtsbijstand wordt daarbij steeds groter. Vanzelfsprekend noopte de financiële crisis van het afgelopen decennium tot bezuinigingen. Deze bezuinigingen hebben echter wel hun weerslag op de kwaliteit van bijvoorbeeld het justitiële onderzoek in strafzaken en op de effectiviteit van jeugdzorg in het kader van een ondertoezichtstelling. Om een voorbeeld te noemen:

In artikel 1:262 van het Burgerlijk Wetboek geeft de wetgever een instructie aan de gecertificeerde instelling (jeugdbescherming) om in het kader van een ondertoezichtstelling de gezinsband tussen de ouder en het kind te bevorderen; hen zoveel mogelijk in staat te stellen zelf de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding te nemen en zo nodig de zelfstandigheid van de minderjarige te vergroten. Deze norm wordt in onze ervaring steeds minder nageleefd. De bedoeling van de wetgever wordt in de praktijk steeds verder uitgehold.

Helaas komt het regelmatig voor dat na een periode van investeren in een gezin geconstateerd moet worden dat de opvoedsituatie ontoereikend is en blijft. Dit leidt dan tot uithuisplaatsing van de kinderen. In de praktijk komt ook steeds vaker voor dat deze uithuisplaatsing ook leidt tot een verregaande verschraling van het contact tussen de kinderen en hun ouders. Een bezoekregeling van eens per maand anderhalf uur op een externe locatie en onder begeleiding is al lang geen uitzondering meer.

Dit maakt dat de uithuisplaatsing van de kinderen ook vaak een volledig doorsnijden van de familiebanden met zich meebrengt. Een situatie die deze maatregel voor de ouders, maar vooral ook voor de kinderen nog meer ingrijpend maakt. De vraag is in zo’n situatie of er nog wel wordt voldaan aan de instructie van de wetgever om de gezinsband zoveel mogelijk te bevorderen. Het feit dat er niet meer contact mogelijk is, is deels debet aan het feit dat er niet voldoende jeugdhulpverleners voorhanden zijn om een meer intensief contact in te richten.

Juist in dit voorbeeld is het van groot belang dat de minderjarige of de ouders zich tot de rechter kunnen wenden om te laten toetsen of er wel in voldoende mate tegemoet gekomen wordt aan hun recht op ‘family life’. Juist in deze situatie is een beroep op een sociaal advocaat vaak de enige manier om aandacht te vragen voor de problemen.

Zoals gezegd zullen de voorgestelde kabinetsplannen in ongewijzigde vorm het einde van ons kantoor betekenen. Ook wij zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met bezuinigingen zoals een vermindering van de vergoeding per punt en een vermindering van de kilometervergoeding. Daarnaast brengt bijvoorbeeld de verdergaande digitalisering van de rechtspraak aanvullende kosten met zich mee. Als het voorstel om een maximale omzet van € 90.000,- per advocaat in te stellen wordt ingevoerd, dan kan het kantoor niet blijven draaien. Het zou feitelijk een vermindering van ruim één vierde van de huidige omzet per advocaat betekenen. Vanzelfsprekend is de insteek als sociaal advocaat niet om rijk te worden van de werkzaamheden; dat ons soort werk een heel andere omzet meebrengt dat die van collega’s werkzaam binnen commerciële kantoren is al lang geaccepteerd. Dat het werk dat wij verrichten leidt tot een reële beloning is echter wel een randvoorwaarde. De voorstellen van het kabinet zoals deze nu bestaan maken aan die reële beloning een einde.

De voorgestelde oplossing om ook betalende cliënten te trekken is feitelijk niet haalbaar binnen deze praktijk. Het moet voldoende helder zijn dat onze cliënten niet over de middelen beschikken. Om daarnaast op een ander rechtsgebied ook werkzaamheden aan te bieden is niet goed haalbaar zonder forse concessies te doen aan de geleverde kwaliteit. Wij zijn niet bereid in te leveren op onze kwaliteit; dat verdienen onze cliënten niet.

Zou onze praktijk sluiten, dan zal in Hoogeveen en omstreken een belangrijke aanbieder van sociale rechtshulp wegvallen. De overblijvende kantoren bieden geen bijstand in de zaaksoorten die wij behandelen of zullen de vraag allerminst aankunnen. Dit zal feitelijk betekenen dat velen geen toegang meer hebben tot het recht en zich niet meer voldoende effectief kunnen verweren tegen zeer invasief overheidsingrijpen.

Wij hopen dat het niet zover zal komen en vragen u deze brief mee te nemen in uw beraadslaging van aanstaande donderdag.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of behoefte hebben aan nadere informatie kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ons kantoor.

Met vriendelijke groet,

Team Pieters Advocaten

*.*.*.*

Disclaimer
Pieters Advocaten kan niet garanderen dat de informatie op deze website, webpagina’s en/of onderdelen hiervan volledig, correct en te allen tijde up-to-date is. Pieters Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden en/of van websites waarnaar wordt verwezen. De op deze website gebruikte afbeeldingen alsmede alle teksten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op alle pagina’s en onderdelen hiervan is de disclaimer zoals weergegeven op de website van Pieters Advocaten van toepassing. U gaat akkoord met deze disclaimer, middels het bekijken van de website en/of onderdelen hiervan.

Laatste keer bijgewerkt op: 12-12-2018

*.*.*.*

Enige (juridische) sites zijn

Raad voor de rechtsbijstand

Het juridisch loket

De orde van advocaten

Jonge Balie

Rechtspraak.nl

Rijksoverheid.nl

Het juridische woordenboek

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur