Informatie

Jammer,

het is dan toch zover gekomen dat u een advocaat nodig heeft. Dan zoekt u iemand met kennis van zaken, die de tijd neemt om te luisteren, die helder kan uitleggen hoe de zaak nu in elkaar steekt en die kan vertellen wat nu te doen. En waarbij het geen bezwaar is dat u een beroep doet op gefinancierde rechtsbijstand.

Gelukkig,

het eenmansbedrijf Pieters Advocaten is opgericht met het doel u met kennis en veel ervaring te kunnen bijstaan. Het kantoor bestaat uit twee advocaten, die oud genoeg zijn om over een ruime ervaring te beschikken doch jong genoeg  zijn om elk probleem energiek aan te pakken. Het kantoor stelt zich met name open voor particuliere burgers die in conflict zijn geraakt met de overheid, bijvoorbeeld politie en justitie.

Ook in jeugd(straf)rechtelijke zaken kunnen onze advocaten u bijstaan, niet in de laatste plaats wanneer de belangen van  minderjarigen een rol spelen. Ons kantoor treedt vaak op  voor kinderen, meestal wanneer ze met de politie in aanraking  zijn geweest, maar soms ook wanneer er grote zorg is ontstaan over hun ontwikkeling.

Voordat u kiest door welke advocaat u zich zou willen laten bijstaan is het wellicht prettig eerst kennis te maken.

Ons kantoor biedt de mogelijkheid een eerste gesprek kosteloos te voeren zodat kan worden bekeken of wij iets voor u zouden kunnen betekenen. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt, maar u mag daarvoor natuurlijk ook gewoon langskomen om een afspraak te maken.

Waarschuwing?

Belangrijke taken binnen ons kantoor worden vervuld door een tweetal honden.

Puck ( 27-01-2016)
Puck
Gijs

Mede door hun aanwezigheid zijn de medewerkers zeer stressbestendig en relativerend. Zij zorgen er voor dat de medewerkers wat extra beweging krijgen en soms zelfs de frisse lucht.

Na een spelletje met een bal of klos,  blijken de medewerkers lastige vraagstukken lang niet zo lastig meer te vinden.

Gijs en Puck houden erg van bezoek, zeker van onze jonge gasten, maar alle twee hebben een eigen mand waar ze ook in blijven liggen wanneer hen dat wordt opgedragen.

Aangesloten,

bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur


1. Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.
2. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Onze klachtenregeling of brochure dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.
3. Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
4. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. 5. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
6. Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
7. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door ons kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort, Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
8. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. U kunt hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en u schriftelijk afstand doet van het meerdere.
9. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat u in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kunt doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
10. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.