AVG en Geschillencommissie

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Alle gegevens die aan ons worden verstrekt in verband met uw juridische procedure, worden in een beveiligde omgeving versleuteld opgeslagen. Alle advocaten en medewerkers van dit kantoor vallen onder een beroepsgeheim. Uw dossier wordt na afloop van uw procedure bewaard voor de termijn die hiervoor gesteld is door de Nederlandse orde van Advocaten. Daarna zal uw hele dossier vernietigd worden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het procesdossier van politie wordt direct na afloop van de zaak vernietigd.

Inzicht in uw dossier. U kunt u hiervoor een afspraak maken. Een kopie van uw dossier wordt alleen in overleg met uw advocaat verstrekt. Indien uw procedure wordt overgedragen van de ene advocaat naar de andere, zorgen de advocaten onderling voor de overdracht van uw procesdossier.

Geschillencommissie Advocatuur


Op onze dienstverlening is de Geschillencommissie Advocatuur van toepassing.

Reglement geschillencommissie Advocatuur (consumentengeschillen) per 1 januari 2022

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Dit reglement is van toepassing indien door partijen daarnaar bij schriftelijke overeenkomst is verwezen en het geschil betreft
  a. de totstandkoming en/of de uitvoering van een overeenkomst van opdracht door de ad-vocaat;
  b. een vordering tot vergoeding van schade die, beoordeeld naar het moment van indie-ning, het bedrag van EUR 25.000,– (inclusief eventueel verschuldigde BTW) niet te boven gaat of zal gaan dan wel uitdrukkelijk tot dat bedrag beperkt is waarbij schriftelijk afstand wordt gedaan van het meerdere;
  c. de hoogte van een of meer door de advocaat aan de cliënt verzonden declaraties.
  Indien de Commissie, als voorzien in lid 2, beslist bij wege van bindend advies is zij niet be-voegd uitspraak te doen over vorderingen tot vergoeding van rente.
 2. Indien het geschil aanhangig wordt gemaakt door de cliënt, onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 1, (openstaande declaraties) beslist de Commissie, bij wege van bindend advies. In alle overige gevallen wordt het geschil beslecht door arbitrage. In geval van bindend advies is afdeling 2 van toepassing, in geval van arbitrage afdeling 3.
 3. Hetgeen in deze afdeling en in afdeling 4 is bepaald geldt zowel in geval van toepasselijkheid van afdeling 2 als in geval van toepasselijkheid van afdeling 3.

Het complete reglement is per e-mail opvraagbaar bij h.meulenbelt@padavocaten.nl o.v.v. reglement geschillencommissie.